Bandi di gara

TIPO: Bando di Gara
STATO: APERTO
EMISSIONE: 19/02/2020
SCADENZA: 31/12/2020
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 09/01/2020
SCADENZA: 10/02/2020
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 10/12/2019
SCADENZA: 31/01/2020
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 12/12/2019
SCADENZA: 31/01/2020
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 19/12/2019
SCADENZA: 31/01/2020
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 16/12/2019
SCADENZA: 31/01/2020
OGGETTO: Bando posteggi
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 06/11/2019
SCADENZA: 31/12/2019
TIPO: Bando di Gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 12/11/2019
SCADENZA: 31/12/2019
TIPO: Avviso di gara
STATO: SCADUTO
EMISSIONE: 02/07/2019
SCADENZA: 31/12/2019